Agenda

Information Technology | vom 27. - 28. November 2018
Zürich, CH

Agenda

Information Technology
vom 27. - 28. November 2018
Zürich, CH

Vorträge - Tag 1

Workshops - Tag 1

Vorträge - Tag 2

Parallel laufende Workshops

Workshops - Tag 2